عنوان :
مطالعه تجربي تخمين خواص حرارتي و جذبي كربن فعال دانه اي در حضور هوا و متانول به روش حل معكوس
نويسنده اصلي :
پوريا محمدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
كربن فعال نوعي از كربن است كه به دليل دارا بودن حفره‌هاي بسيار كوچك و كم‌حجم، سطح تماس بسيار زيادي را به منظور جذب سطحي و انجام واكنش‌هاي شيميايي در دسترس قرار مي‌دهد. كربن فعال كاربردهاي متنوعي در صنايع مختلف همچون فيلتراسيون، تصفيه آب، تبريد، كشاورزي، صنايع دارويي و غيره يافته است. شناخت خصوصيات حرارتي كربن فعال به منظور ارائه طراحي مناسب، به خصوص در سيكل‌هاي تبريد جذبي، اهميت بسياري دارد. در چنين طراحي‌هايي، پارامتر‌هاي حرارتي توده كربن فعال از جمله ضريب هدايت حرارتي و مقاومت تماسي توده‌ي كربن فعال با ديوار‌ه‌ها داراي اهميت بسياري هستند. همچنين پارامتر‌هاي جذبي آن در فرآيند سرمايش نيز از عوامل تاثيرگذار بر راندمان سيستم‌هاي سرمايش جذب سطحي است. در اين مطالعه، طراحي آزمايش براي انجام مطالعه تجربي و تخمين پارامترهاي حرارتي و جذبي توده كربن فعال دانه‌اي صورت گرفته است. كربن فعال با چهار چگالي مختلف از دانه‌هاي كربن فعال در داخل يك نگه‌دارنده‌ي استوانه‌اي فولادي فشرده مي‌شود و بارگذاري حرارتي بر روي ديواره‌ي آن انجام مي‌گيرد. با اندازه‌گيري دماي گذرا در مركز استوانه و استفاده از روش‌هاي معكوس حرارتي اقدام به تخمين ضريب هدايت حرارتي موثر توده كربن و مقاومت تماسي آن در تماس با ديواره فولادي شده است. همچنين با انجام آناليز DSC بر روي كربن فعال مورد بررسي ميزان ظرفيت حرارتي ويژه‌ي آن جهت انجام حل معكوس مسئله اقدام شد. علاوه بر آن آناليز BET بر روي نمونه انجام شد تا ميزان تخلخل و پارامترهاي جذبي آن به دست آيد. همچنين جذب متانول به عنوان يك جذب شونده‌ي مناسب بر روي نمونه بررسي شد. نتايج آزمايش نشان مي‌دهد كه با افزايش چگالي كربن هدايت گرمايي توده‌اي كربن و همچنين هدايت گرمايي تماسي با ديواره فولادي مجاور آن افزايش مي‌يابد كه روابطي براي آن‌ها استخراج شده است. همچنين پارامترهاي جذب مدل دوبينين-آستاخوف در انتها ارائه شده است و با ساير مطالعات مقايسه شده است.
شماره ركورد :
140961
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
تبديل انرژي
استاد راهنما :
دكتر مجيد سياوشي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت