عنوان :
مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت اپيكالي بين كانال هاي پرشده توسط سيلر با پايه بيوسراميك(EndoSeal MTA) و سيلر با پايه رزيني (AD Seal) به روش نفوذ رنگ
نويسنده اصلي :
ملاعلي زاده، شبنم
محل تحصيل :
بندرانزلي
رشته تحصيلي :
دندانپزشكي
چكيده :
مقدمه: پركردن كامل كانال ريشه يكي از اهداف مهم درمان ريشه است . مطالعات نقش سيلرها را در ايجاد مهرو موم فضاي سه بعدي كانال ريشه به همراه گوتاپركا نشان داده اند . هدف از اين بررسي، مقايسه ي ريزنشت اپيكالي كانال هاي پرشده توسط گوتاپركا با استفاده از سيلرهاي EndoSeal MTA و AD Seal بود . روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، 50 دندان تك ريشه كشيده شده انساني استفاده گرديد . پس ازآماده سازي دندان ها به وسيله سيستم روتاري، به طور تصادفي به 4 گروه تقسيم گرديد: گروه اول: كانال ها باگوتاي سينگل كن پروتيپر F3 وسيلر EndoSeal MTA پرشد . گروه دوم: كانال ها با گوتاپركاي سينگل كن Protaper F3 و سيلر AD Seal پرشد . گروه سوم: كانال ها باگوتاي سينگل كن پروتيپر F3 بدون سيلر پر شد(كنترل مثبت) . گروه چهارم: كانال ها به همان روش گروه هاي آزمايش آماده شد( كنترل منفي) . تمام، سطوح خارجي ريشه هاي دو گروه آزمايشي و كنترل مثبت به جز 2 ميلي مترناحيه اپيكال با دو لايه لاك ناخن پوشانده شد . در گروه كنترل منفي تمام سطوح ريشه ها با دو لايه لاك ناخن پوشانده شد . سپس دندان ها به مدت 48 ساعت در محلول متيلن بلو 2% قرارگرفتند . نهايتا دندان هابه صورت باكولينگوالي برش داده شد و ميزان خطي نفوذ رنگ در زير استريوميكروسكوپ اندازه گيري و ثبت شد . داده ها در اين مطالعه جهت تجزيه و تحليل وارد نرم افزار SPSS با ويرايش 18 ، شدند و از آزمون آماري independent-samples T- test براي مقايسه ميانگين و K-S براي نرماليته داده،محاسبه شده استفاده شد . يافته ها: ميانگين ميزان ريزنشت در گروه اول 850/3 و درگروه دوم 925/3 ميلي متر بود . ميان ميانگين ريزنشت در دو گروه مورد آزمايش تفاوت آماري معني داري وجود نداشت(p≤0.05) . نتيجه گيري: با توجه به عدم وجود اختلاف معني دار بين ريز نشت سيلر EndoSeal MTA و AD Seal،مي توان سيلر EndoSeal MTA را پس از بررسي هاي بيشتر، به عنوان ماده مناسب براي پركردن كانال در نظر گرفت .
شماره ركورد :
140973
دانشكده :
پرديس بين الملل
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
پوراكبر، پژمان , مشجري، علي
استاد راهنما :
پور نصير، مريم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت