عنوان :
بررسي فراواني گروه هاي خوني در اقدام به خودكشي در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در شش ماه دوم سال 1394
نويسنده اصلي :
محمد نژاد، نيلوفر
محل تحصيل :
بندر انزلي
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: خودكشي و اقدام به خودكشي يك مساله مهـم بهداشـت عمومي و رفتاري ضـداجتماعي بـه شـمار مـي-رود. در تعدادي از مطالعات انجام شده به بررسي ارتباط بين گروه هاي خوني و تيپ¬هاي شخصيتي افراد پرداخته شده است. با اين حال مطالعات معدودي در زمينه ارتباط گروه¬هاي خوني و اقدام به خودكشي صورت پذيرفته است. لذا در پژوهش حاضر، به بررسي فراواني گروه¬هاي خوني در اقدام به خودكشي پرداخته شده است. مواد و روش¬ها: در اين پژوهش توصيفي- مقطعي، كليه بيماران با اقدام به خودكشي، بستري شده در بخش مسموميت بيمارستان رازي رشت، در شش ماهه دوم سال 1394 از نظر نوع گروه خوني، سـن، جـنس، سابقه بيماري¬هاي خلقي و رواني مورد بررسـي قرار گرفتند و اطلاعـات حاصله در پرسـشنامه از پيش طراحي شده ثبـت گرديد و در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و روش¬هاي آماري مقتضي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج: از مجموع 1000 فرد مورد بررسي، بيش¬ترين درصد (%3/53) اقدام¬كنندگان به خودكشي را زنان با ميانگين سني 85/16±51/35 سال تشكيل مي¬دادند. بيش¬تر اقدام كنندگان (%7/31) در رده سني 30-21 سال قرار داشتند و اغلب آنان (%6/63) سابقه بيماري خلقي و رواني را نداشتند. بيش¬ترين درصد اقدام كنندگان به خودكشي به ترتيب داراي گروه¬هاي خوني O+ و A+ و B+ بودند (%7/43 و %5/17 و %9/13). ارتباط آماري معني¬داري بين انواع گروه¬هاي خوني اقدام¬كنندگان به خودكشي و جنسيت آنان ديده شد (001/0P=). همچنين، ارتباط آماري معني¬داري بين توزيع فراواني گروه¬هاي خوني اقدام كنندگان به خودكشي با گروه¬هاي خوني جامعه، بين توزيع فراواني گروه¬هاي خوني و عامل Rh گروه¬هاي خوني اقدام كنندگان به خودكشي با گروه-هاي خوني و عامل Rh گروه¬هاي خوني جامعه و نيز بين توزيع فراواني انواع عامل Rh گروه¬هاي خوني اقدام-كنندگان به خودكشي با عامل Rh گروه¬هاي خوني جامعه (0001/0P=، در هر سه مورد) يافت شد. نتيجه¬گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بيش¬ترين درصد اقدام¬كنندگان به خودكشي به ترتيب داراي گروه-هاي خوني O+ و A+ و B+ مي¬باشند و ارتباط آماري معني¬داري بين انواع گروه هاي خوني اقدام كنندگان به خودكشي و جنسيت آن¬ها وجود دارد.
شماره ركورد :
140978
دانشكده :
پرديس بين الملل
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
بادسار، عليرضا
استاد راهنما :
رهبر طارمسري، مرتضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت