عنوان :
ژئوشيمي، كاني شناسي، سيالات درگير و ژنز كانسار سرب و روي حسن آباد، شمال اصفهان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140980
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
محمد علي صالحي
رشته تحصيلي :
زمين شناسي اقتصادي
استاد راهنما :
حمايت جمالي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت