عنوان :
اشتراك داده امن در ارتباطات دستگاه-به-دستگاه (D2D)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140984
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
مهندسي فناوري اطلاعات گرايش امنيت اطلاعات
استاد راهنما :
مائده عاشوري تلوكي، مجتبي مهدوي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت