عنوان :
نقش اصطكاك مالي بر اثار انتقال سياست پولي در اقتصاد ايران (كانال وام دهي بانك)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140988
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
ايمان باستاني فر
رشته تحصيلي :
اقتصاد گرايش توسعه و برنامه ريزي اقتصادي
استاد راهنما :
خديجه نصراللهي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت