عنوان :
بررسي رابطه اشتغال زايي زنان بي سرپرست و اعتياد به مصرف مواد مخدر در شهرستان شيروان
نويسنده اصلي :
صدر جهان دريا دل
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141002
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محمد ايزانلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت