عنوان :
شكل دهي پرتوي هيبريد در سيستم هاي موج ميلي متري
نويسنده اصلي :
دنياسادات هرمزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده سيستم‌هاي مخابرات موج ميلي‌متري يكي از مهم ترين پيشنهادهاي مطرح شده براي برآورده كردن نيازهاي جديد مطرح در سيستم هاي مخابراتي از جمله نرخ بيشتر و كمبود باند فركانسي است. با استفاده از شكل‌دهي پرتوي جهتي مناسب و آنتن‌هاي جهتي مي‌‌توان بر تلفات انتشار بالا موجود در اين سيستم ها غلبه كرد. به منظور بهره گيري از مزاياي شكل‌دهي پرتو ديجيتال و همزمان كاهش پيچيدگي سخت افزاري، شكل‌دهي پرتو هيبريد معرفي گرديد. با توجه به ماهيت تنك سيستم‌هاي موج ميلي‌متري و نوع مسائل بهينه‌سازي مربوط به پيش كدگذار و تركيب كننده هيبريد، روش جست و جوي تطابقي متعامد به عنوان يكي از روش‌هاي حسگري فشرده براي حل اين گونه مسائل مطرح شده است. اگر چه مساله‌ي طراحي پيش كدگذار و تركيب‌كننده با اصول جستجوي تطابقي متعامد پيش از اين مطالعه شده است، اما به دليل مشكلات اين روش از جمله حساسيت بالا نسبت به نويز، در اين پايان نامه اقدام به بررسي و به كارگيري الگوريتم‌هاي ديگر حسگري فشرده به نام‌هاي الگوريتم بهينه سازي محدب بلوكي ، الگوريتم جست و جوي مرحله به مرحله ي تطبيقي متعامد بلوكي و الگوريتم جست و جوي تطابقي نمونه‌برداري فشرده بلوكي شده است كه علاوه بر اين داراي مقاومت بالاتر نسبت به نويز هستند، از نظركارايي طيفي عملكرد بهتري نسبت به اين الگوريتم از خود نشان مي‌دهند.
شماره ركورد :
141015
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر فرزان حدادي
رشته تحصيلي :
مخابرات سيستم
استاد راهنما :
دكتر سيد محمد رضوي زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت