عنوان :
طراحي سيستم پشتيباني تصميم گيري به منظور اندازه گيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقا تسهيم دانش در سازمان "مثال موردي (شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران)"
نويسنده اصلي :
شبيري، سيما
كليدواژه فارسي :
184 ص.، تصوير، جدول، نمودار، واژه نامه، 83 كتابنامه، 3 ص. ضمائم
شماره ركورد :
14103
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
فاضل زرندي، محمدحسين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
افرازه، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت