عنوان :
طراحي سه بعدي اشيا به كمك رويه هاي توسعه پذير
نويسنده اصلي :
توكلي هفشجاني، فاطمه
كليدواژه فارسي :
ح 120‎+‎ ص.، تصوير، ‎ 29‎ كتابنامه
چكيده :
رويه‌هاي توسعه‌پذير هم از نظر تئوري و هم از نظر عملي اهميت بسياري دارند. زيرا اشكالي كه توسط تركيبي از اين رويه‌ها توليد مي‌شوند را مي‌توان بدون كشيدن و پاره كردن به يك صفحه مسطح تبديل كرد به همين دليل چنين اشكالي را مي‌توان از ورق‌هاي نازك غير‌كشسان مانند ورق‌هاي فلزي يا كاغذ ساخت. بنابراين رويه‌هاي توسعه‌پذير تاثير زيادي در توليدات صنعتي دارند. برخلاف اهميت آشكار آنها در صنعت، رويه‌هاي توسعه‌پذير براي سيستم‌هاي طراحي و توليد بوسيله كامپيوتر مشكلاتي را فراهم مي‌آورند از اين رو مدل‌سازي با رويه‌هاي توسعه‌پذير به معناي واقعي كلمه در دسترس نمي‌باشد و دليل آن بي‌شك طبيعت غير‌خطي توسعه‌پذيري است. در اين پايان‌نامه به بررسي رويه‌هاي توسعه‌پذير از ديدگاه مدل‌سازي هندسي، كه يكي از شاخه‌هاي هندسه محاسباتي است و از ديدگاه هندسه ديفرانسيل مي‌پردازيم. سپس الگوريتمي را براي توليد چنين رويه‌هايي ارائه مي‌دهيم.
شماره ركورد :
141032
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ميرمحمد رضايي، مرتضي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محدث خراساني، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت