عنوان :
مدلسازي CFD-PBM راكتورهاي بستر سيال براي توليد پلي اتيلن سبك خطي
نويسنده اصلي :
شيرالي،‌ معصومه
كليدواژه فارسي :
ط ‎85 ‎+‎ ص.، تصوير،‌ جدول، نمودار، 45 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
در يك راكتور بستر سيال توليد پلي الفين، پيش بيني ارتباط بين پليمريزاسيون، سينتيك ذرات و جريان دوفازي گاز-جامد كار دشواري است. در اين تحقيق، هدف، بررسي تاثير پليمريزاسيون پلي اتيلن سبك خطي بر رفتار جريان سيال و توزيع اندازه ذرات (PSD) در يك راكتور بستر سيال با استفاده از مدلسازي CFD-PBM مي باشد. از مدل اولرين-اولرين براي مدلسازي جريان گاز-جامد و از مدل PBM براي بررسي توزيع اندازه ذرات پليمر استفاده شد. پديده هاي رشد ، تجمع و شكستگي ذرات با استفاده از مدل PBM در نظر گرفته شدند. نتايج به دست آمده از شبيه سازي براي افت فشار و ارتفاع بستر با داده هاي آزمايشگاهي مطابقت خوبي دارند. در ابتدا تاثير پارامترهايي چون قطر ذرات جامد و سرعت گاز ورودي مورد بررسي قرار گرفت كه افزايش قطر سبب افزايش افت فشار درون راكتور و كاهش ارتفاع بستر سيالي شده مي گردد و از سوي ديگر افزايش سرعت گاز ورودي باعث افزايش محسوس افت فشار و ارتفاع بستر سيالي شده مي شود. هم¬چنين در اين تحقيق، تاثير پديده¬هاي رشد، تجمع و شكستگي ذرات در نظر گرفته شده است كه نتايج حاصل از شبيه سازي نشان مي دهد، در نظر گرفتن اين پديده ها، در دقت نتايج حاصله موثر است.
شماره ركورد :
141038
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
احمدي، ‌مصطفي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كشاورزمروجي، مصطفي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت