عنوان :
بكارگيري منطق فازي درنحوه استفاده از تحليل تكنيكال براي انتخاب سهام
نويسنده اصلي :
تيماج چي، علي
كليدواژه فارسي :
136 ص.، 86 كتابنامه
شماره ركورد :
14104
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
فاضل زرندي، محمدحسين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سيد اصفهاني، مير مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت