عنوان :
ارتعاشات پلهاي راه آهن با مطالعه ي موردي پل خرپاي فولادي راه آهن ميانه
نويسنده اصلي :
حسيني، سيدعليرضا Hosseini, Seyed Alireza , تاليف: سيدعليرضا حسيني By: Seyed Alireza Hosseini
كليدواژه فارسي :
IX ‎+‎ 160 Pages, Figures, Tables, 40 References
چكيده :
پل¬ها به طور عام و پل¬هاي فولادي راه¬آهن به طور خاص، تحت ارتعاشات ناشي از حركت بار زنده¬ي گذرنده از آنها قرار ميگيرند. هرچند كه محاسبات مربوط به اين پل¬ها از نظر مقاومت به خوبي انجام شده و همچنين معيارهاي كنترل تغيير شكل طبق آيين¬نامه¬ها به خوبي صورت گرفته باشد، همچنان ممكن است در حين عبور وسيله نقليه ارتعاشات ناخوشايند عرشه احساس شود. جهت درك مفاهيم بنيادين و عوامل مؤثر در سيستم پل-وسيله¬ نقليه، مروري بر روش¬هاي تحليلي و ارائه¬ي فرمول¬ها در مسائل اندركنش پل-وسيله ¬نقليه انجام شده است. تمامي مدل¬هاي اجزاي محدود موجود در اين پايان¬نامه با استفاده از نرم افزار آباكوس و در نظر داشتن مسائل ديناميكي به صورت غير خطي انجام شده است كه حركت نسبي زياد بين سيستم اوليه و ثانويه عامل اصلي اين رفتارهاي غير خطي ميباشد. در روش انتگرال¬گيري مستقيم ضمني، از روش هيلبر-هيوس-تيلور استفاده شده است. براي صحت سنجي نرم افزار، پاسخ¬هاي مسائل نمونه با پاسخ¬هاي بدست آمده از نرم افزار مقايسه شدند. نتايج بدست آمده از روش اجزاي محدود بكاربرده شده در اين پايان¬نامه با نتايج ارائه شده در مراجع تطابق بسيار خوبي داشتند. همچنين براي درك محاسبات نرم افزار اجزاي محدود در استفاده از الگوريتم هاي تماس، يك مطالعه¬ي پارامتري براي صحت سنجي دقت پاسخ-ها در اثر گسسته سازي المان¬ها و اهميت در نظر گرفتن اندركنش در تحليل ديناميكي انجام شد. جهت انجام تحليل ديناميكي پل ميانه، مدل عددي سه بعدي اجزاي محدود در نرم افزار آباكوس شبيه¬سازي ويژگي¬هاي هندسي مقاطع پل با استفاده از بررسي ميداني مقاطع بدست آورده شد. به منظور ارزيابي اثر سرعت¬هاي مختلف وسيله ¬نقليه بر پايداري سازه و آسايش سرنشين، پاسخ پل و وسيله نقليه تحت اثر بار ديناميكي قطار بدست آورده شدند.
شماره ركورد :
141041
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
طاحوني، شاپور Tahouni, Shapour
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت