عنوان :
تحليل اثر همبستگي سريال جريان هاي رودخانه بر افق پيش آگاهي قابل استفاده از آورد آينده در بهينه سازي طراحي و بهره برداري از مخازن سدها
نويسنده اصلي :
متولي، كيميا
كليدواژه فارسي :
ط ‎124‎+‎ص،تصوير، جدول، نمودار، 7 52‎+‎ كتابنامه
چكيده :
تحليل ذخيره-بده آب-اعتمادپذيري يكي از مسائل كلاسيك مهندسي منابع آب است. در اين تحقيق تاثير فاكتورهايي چون ضريب همبستگي ماهانه ي جريان ورودي به مخزن، افق دوربيني جريان ورودي آينده و ديگر مشخصات آماري جريان در تعيين حداقل ظرفيت موردنياز مخزن به منظور تأمين نياز يك نياز مشخص، ارزيابي شده است. فرمول بندي مسأله تعيين كمينه ظرفيت مخزن براي تأمين يك نياز معلوم در سطح اعتمادپذيري مشخص را ميتوان در قالب مدل هاي برنامه ريزي رياضي خطي (LP) يا در حالت عمومي خطي آميخته با اعداد صحيح (MILP) فرمول بندي كرد. حل مدل هاي فوق با داده هاي يكسان از سري بلندمدت جريان ورودي به مخزن ولي با افق هاي مختلف از پيش آگاهي نسبت به اين جريان ها و مقايسه نتايج به دست آمده براي ظرفيت مخزن نشان دهنده درجه تأثير پيش آگاهي از جريان آينده و ميزان قابل برنامه ريزي بودن آن از قبل دارد. براي مثال حل يك مدل بهينه سازي 50-ساله و مقايسه نتيجه حاصل با نتيجه حل آن در قالب دو مدل 25-ساله با همان داده-ها (بزرگترين ظرفيت مخزن اين دو مدل 25-ساله) نشان مي دهد آيا اطلاع از جريان ها تا 50 سال آينده، مزيتي نسبت به اطلاع از جريان ها تا 25 سال آينده دارد؟ براي بررسي نقش عامل دوم يعني همبستگي سريال بين جريان هاي ماهانه رودخانه نيز كافي است مدل ها را با سري هاي زماني آورد رودخانه با مقادير ميانيگين و انحراف معيار يكسان ولي با ضرايب همبستگي متفاوت حل كرد. اين مهم در اين تحقيق با استفاده از مدل هاي سري زماني خودهمبسته مرتبه اول (AR(1)) و ساخت سري هاي جريان مصنوعاً توليد شده با ترم تصادفي يكسان ولي با ترم همبسته متفاوت انجام شد. نتايج نشان داد كه عموماً با افزايش ضريب همبستگي جريان ورودي، ظرفيت مورد نياز مخزن افزايش مييابد. اين افزايش از حداقل 3/0 درصد تا حداكثر 81 درصد بسته به ميزان اطلاع از آوردهاي آينده (افق هاي پيش آگاهي)، خصوصيات آماري جريان ورودي به مخزن و همچنين مقدار حداقل بده موردنياز مخزن متفاوت بوده است. همچنين با كاهش افق دوربيني، ظرفيت موردنياز مخزن نيز افزايش مييابد. البته در برخي شرايط بسته به هيدرولوژي جريان رودخانه و موقعيت دوره هاي خشك ممكن است نتيجه معكوس حاصل شود. از يك افق دوربيني به بعد نيز، پيش آگاهي بيشتر كمكي به برنامه ريزي براي كاهش بيشتر ظرفيت بهينه مخزن نميكند. اين يافته ها در افزايش نگرش و فهم مسأله عدم قطعيت جريان هاي آينده و پيش بيني اين جريان ها در طراحي بهره¬برداري از سيستمهاي مخزن حائز اهميت است.
شماره ركورد :
141044
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
موسوي، سيدجمشيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت