عنوان :
محاسبه ي گرماي رنگرزي، افينيته ي استاندارد و آنتروپي ماده رنگزاي ديسپرس آبي 56 بر روي پلي استر با استفاده از داده هاي انعكاسي
نويسنده اصلي :
هاشمي نيا، سيد جلال Hasheminia, sayed jalal
كليدواژه فارسي :
‎ح‎‎95‎+‎ص، شكل، جدول، 21‎+‎2 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
محاسبه ي پارامترهاي ترموديناميكي و سينتيكي رنگرزي مستلزم تعيين غلظت رنگزا در دو فاز شامل حمام و پليمر مي باشد. تعيين غلظت رنگزا با استفاده از روش هاي كلاسيك مبتني بر جذب سنجي محلول رنگزا فرآيندي زمان بر بوده و مي تواند با مشكلات محيط زيستي همراه باشد. در اين رساله استفاده از اطلاعات انعكاسي پليمر رنگرزي شده به عنوان يك روش جايگزين مورد توجه قرار گرفت. به اين منظور از تابع انعكاس كيوبلكا-مانك به منظور تخمين غلظت رنگزا استفاده گرديد. محدوديت تابع فوق در غلظت هاي بالا و خارج شدن از حالت خطي براي اين تابع در طول موج هاي مختلف متفاوت مي باشد. لذا تاثير طول موج انتخابي در غلظت تخمين زده شده با استفاده از اين روش براي رنگزاي ديسپرس آبي شماره 56 در رنگرزي كالاي پلي استري مورد بررسي قرار گرفت. با مقايسه ي نتايج حاصل از روش مذكور و روش جذب سنجي محلول تاثير طول موج انتخاب شده بر غلظت تخمين زده شده مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتايج بدست آمده، نواحي طيف مرئي، با توجه به رفتاري كه تابع كيوبلكا-مانك در برابر غلظت نشان مي داد، به سه گروه طول موج هاي بيشينه جذب، مياني و اغتشاشي تقسيم شدند. تخمين غلظت انجام شده با استفاده از طول موج هاي مياني حتي تا غلظت اولي هي 4 درصد وزني رنگزا نسبت به پليمر نيز منجر به نتايج قابل قبولي گرديد. مشاهده گرديد در صورت استفاده از غلظت هاي تخمين زده شده با روش انعكاس سنجي خطاي محاسبه شده براي افينيته استاندارد رنگرزي در مقابل آنچه كه با روش جذب سنجي محاسبه گرديد كمتر از 2 درصد است. خطاي مذكور در محاسبه ي مقادير آنتالپي و آنتروپي قدري افزايش داشت و به حدود 7 درصد رسيد. پارامترهاي سينتيكي شامل ثابت سرعت و زمان نيمه ي رنگرزي با استفاده از غلظت هاي تخمين زده شده از روش انعكاس سنجي محاسبه شد .نتايج حاصل از به كارگيري روش مذكور در مقايسه با روش جذب سنجي در تعيين معادله سرعت و مقادير ضرايب سرعت تفاوت چنداني نداشت . بر اين مبنا روابط مربوطه براي تعيين سينتيك واكنش با استفاده از تابع انعكاس استخراج شد به نحويكه معادله سرعت، ثابت سرعت و زمان نيمه ي رنگرزي با استفاده از تابع مذكور تعيين گرديد
شماره ركورد :
141045
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اميرشاهي، سيد حسين Amirshahi, seyed hossein , مظاهري، فيروز مهر Mazaheri. Firouz mehr
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت