عنوان :
مدل سازي رفتار غيرخطي سيستم ديوار برشي فولادي با استفاده از اجزا محدود ميكرو با تاكيد بر پديده زوال چرخه اي
نويسنده اصلي :
ملكشي، فاطمه Malkeshi, Fatemeh
كليدواژه فارسي :
ط + 92ص، تصوير، جدول، 2 + 41 كتابنامه
چكيده :
سيستم ديوار برشي فولادي از جنبه هاي عملكردي و اقتصادي داراي مزيت هاي متعددي مي باشد. ولي گسترش بيش از پيش آن، با محدوديت ها و مشكلاتي همراه است كه يكي از مهمترين آن ها، نبود مدل رفتاري زوال مي باشد. در تحقيقات انجام شده در زمينه مدل سازي رفتار غيرخطي ديوار فولادي با استفاده از المان هاي ماكرو و روش المان نواري، مدل سازي پديده زوال، مستلزم در اختيار داشتن نتايج آزمايشگاهي است كه داراي شرايط مناسب از حيث وقوع شكست و پارگي در ورق فولادي به تنهايي باشد. به دليل نبود چنين نتايجي در شرايط فعلي، استفاده از روش هاي اجزاي محدود پرجزئيات يا اصطلاحا «ميكرو» درنظر گرفته شده است. در اين پژوهش تعدادي از نمونه هاي آزمايش شده ديوار نازك فلزي به كمك نرم افزار اجزا محدود ABAQUS مدل سازي شده است. پارامترها و روش هاي به كار رفته در مدل سازي به نحوي تعيين گرديده است كه نتايج عددي به خصوص از حيث زوال و خرابي تطابق كافي با نتايج آزمايشگاهي دارد. اين پارامترها مربوط به مصالح پلاستيك اختصاص يافته به المان هاي پوسته و پارامترهاي مربوط به مدل خرابي شكل پذير، نقص اوليه و مد طبيعي حاكم برآن مي باشد. پس از يافتن مقادير و كاليبره كردن آنها با توجه به نمونه هاي آزمايشگاهي، ارتباط بين مقادير پارامترهاي خرابي شكل پذير و ويژگي نمونه هاي آزمايشگاهي از جمله ضخامت ورق، سختي و نسبت جانبي ورق ارائه گرديده است. پارامترهاي كرنش شكست مربوط به كشش دوطرفه و همچنين پارامتر متريال براي سيستم ديوار برشي فولادي ثابت به دست آمد. كرنش شكست براي فشار دو طرفه، داراي رابطه خطي با دريفت ماكسيمم نمونه ها مي باشد؛ همچنين با انجام آناليز رگرسيون، رابطه اي بين كرنش شكست و مشخصات هندسي نمونه هاي آزمايشگاهي ارائه گرديد.
شماره ركورد :
141049
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بنازاده، مهدي Banazadeh, Mehdi
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت