عنوان :
شبيه سازي اختلاط ذرات شيشه در آب
نويسنده اصلي :
باقري،زهره
كليدواژه فارسي :
ز+‎60ص.، تصوير،جدول، نمودار،37‎+‎4 كتابنامه
چكيده :
اختلاط جامد- مايع يكي از مهمترين عمليات¬هايي است كه در بخش¬هاي مختلفي همچون پليمر، انحلال و ليچينگ كاربرد دارد. در اين اختلاط تجمع جامد و يا غير¬يكنواخت پخش شدن جامد در مخزن مي¬تواند بازده¬ي فرايند را به شدت كاهش دهد. در اين تحقيق سعي شده است كه با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي(CFD) تاثير عوامل مختلف همچون نوع پروانه، سرعت پروانه، اندازه ذرات، درصد حجمي و تاثير بافل با استفاده از رويكرد اويلري به همراه تئوري جنبشي دانه‌اي و مدل توربولانسي K- استاندارد پيش‌بيني شود. نتايج صحت سنجي نشان مي‌دهد كه استفاده از تئوري جنبشي دانه‌اي دقت محاسبات انجام شده را افزايش مي‌دهد و تطابق داده‌هاي شبيه سازي شده با داده‌هاي آزمايشگاهي بيشتر مي‌شود. انتخاب نوع پره و اندازه ذرات به شدت بر توزيع ذرات اثرگذار است. تجمع جامد در نزديكي كف مخزن در شرايطي كه اندازه ذرات 100 ميكرون باشد نسبت به اختلاط با اندازه ذره 200 ميكرون كمتر است. افزايش سرعت براي تمامي انواع پره اختلاط را افزايش مي‌دهد. همچنين استفاده از بافل بر ايجاد جريان محوري بسيار اثر گذار است و توزيع ذرات را افزايش مي‌دهد.
شماره ركورد :
141051
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كشاورز علمداري، اسكندر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت