عنوان :
تحليل جريان ورودي و مديريت مخازن آبي در شرايط تغيير اقليم و مداخلات انساني
نويسنده اصلي :
تركش دوز،اميرعلي tarkeshdooz-amirali
كليدواژه فارسي :
127‎+‎ك ص.، تصوير،جدول،نمودار، نقشه، 19‎+‎11 كتابنامه
چكيده :
چكيده مسئله بهره‌برداري و مديريت مخازن سدها با بهينه‌سازي اهدافي از قبيل تأمين نياز آبي، توليد انرژي، مديريت سيلاب و موضوعات زيست‌محيطي سر و كار دارد. در سد تالوار با توجه به كاهش آبدهي ورودي به مخزن سد، لازم است نيازهاي آبي بالادست سد، خشكسالي و توسعه كشاورزي صورت گرفته در يكي دو دهه اخير نيز مورد توجه قرار گيرد. در طراحي سد تالوار پيش‌بيني شده است كه بتواند حدود 84.5 م.م.م آب مورد نياز شرب همدان و 166 م.م.م از نيازهاي آب 22500 هكتار اراضي توسعه پايين‌دست را نيز تامين نمايد. متاسفانه جريان ورودي به مخزن اين سد در چند سال اخير بسيار كمتر از آن چيزي است كه بتواند جوابگوي اهداف پيش‌بيني شده باشد. در اين پژوهش دلايل كاهش آبدهي رودخانه و نيز آبگيري سد تالوار با بررسي يكپارچه و همزمان تغييرات آبدهي، بارش، منابع آب زيرزميني، توسعه كشاورزي, مصارف آب كشاورزي و غير كشاورزي در سطح حوضه اين سد مورد مطالعه و تحليل قرار گرفت. در اين راستا جهت محاسبه سري زماني تغييرات آبدهي، بارش و منابع آب زيرزميني از داده‌هاي ايستگاهي و زميني و جهت حصول به سري زماني مصارف كشاورزي و غيركشاورزي از داده‌هاي ماهواره‌اي استفاده گرديد. به منظور واسنجي تبخيروتعرق واقعي ماهواره از روش بيلاني تورنت‌وايت-متر اصلاح شده استفاده شد. در نهايت بيلان منابع و مصارف حوضه محاسبه گرديد. در اين مطالعه به منظور محاسبه آبدهي طبيعي در دوره‌هاي ماهانه و سالانه از مقادير مصرف آب كشاورزي اراضي آبي و تغييرات حجم آب زيرزميني حوضه استفاده شد و در قالب سناريو‌هايي تاثير منابع و مصارف آب بالادست و پايين دست سد تالوار در مديريت مخزن آن در آينده با لحاظ كردن اثرات تغييرات اقليمي و مداخلات انساني مدل گرديد و سيماي آينده حوضه ترسيم گرديد. كليه روابط رگرسيوني استفاده شده براي واسنجي داده‌هاي ورودي و درصد آب تعيين تكليف نشده مدل در حد قابل قبولي قرار داشت. نتايج نشان داد كه با توجه به مصارف موجود و توزيع نامناسب فصلي بارش و رواناب حوضه, امكان حذف برداشت از آبخوان‌هاي بالادست تالوار امكان پذير نيست. با فرض برداشت از آب‌زيرميني با رويكرد حفظ وضعيت موجود و ترميم آبخوان، تامين نيازهاي بالادست و شرب بهبود يافت اما كماكان، نيازهاي كشاورزي بالادست و بخصوص پايين دست سد تالوار به طور كامل تامين نمي‌شود و منطقه نيازمند كنترل رشد بي‌رويه كشاورزي و بهبود راندمان‌هاي مصرف آب مي‌باشد. كلمات كليدي فارسي: مصرف آب - الگوريتم بيلان انرژي - سنجش از دور - مديريت مخازن - مداخله انساني - آبدهي رودخانه
شماره ركورد :
141055
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مريدي،علي moridi-ali
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
موسوي،جمشيد mousavi-jamshid
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت