عنوان :
سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فتوكاتاليزگري نانو كامپوزيت ZnO/Pumice عامل دار شده با پورفيرين
نويسنده اصلي :
سينا پروز
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش نانو كامپوزيت ZnO/Pumice به روش هيدروترمال سنتز شد. نمونه هاي بدست امده توسط اناليزهاي XRF، XRD، FT-IR، FE-SEM، TEM، DRS و VSM مشخصه يابي شد. عوامل موثر بر فرايند تخريب فتوكاتاليزگري رنگ مانند اثر بستر، درصد بارگيري روي اكسيد، مقدار كاتاليزگر، منبع نوري، حساس كننده نوري (پورفيرين)، غلظت و pH اوليه رنگ مورد بررسي قرارگرفت. هدف اصلي تعيين شرايط بهينه براي هر يك از پارامترها بوده است. نمونه اي كه حاوي 15% روي اكسيد بود بهترين عملكرد كاتاليزگري را نشان داد و مي توان آن را بدون از دست دادن فعاليت قابل توجه در حداقل چهار چرخه متوالي مورد استفاده قرار داد.
شماره ركورد :
141075
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
نانو شيمي
استاد راهنما :
دكتر رحمت اله رحيمي - دكتر محبوبه رباني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت