عنوان :
بررسي توزيع ولتاژ و شار حرارتي در قرمهاي Zno در برقگيري هاي فشارقوي با كمك روش عناصر محدود
نويسنده اصلي :
شريعتي نسب ، رضا
كليدواژه فارسي :
VI+011 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 4+51 كتابنامه
شماره ركورد :
141094
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
شكرالهي مغاني ، جواد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
وحيدي، بهروز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت