عنوان :
طراحي و ساخت نوسان ساز چندلايه با استفاده از تشديد كننده SIW در باند x
نويسنده اصلي :
محمد مهرابي گوهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
به وجود آمدن تكنولوژي¬هاي جديد چندلايه¬سازي از جمله LTCC كمك شاياني به پيشبرد ساختار¬هاي چندلايه در سال¬هاي اخير كرده است. چندلايه كردن مدارات و برد¬هاي مخابراتي ظرفيت فشرده¬سازي و جاگذاري چندين قطعه در يك ماژول را افزايش مي¬دهد و كاهش ابعاد كلي سيستم را به دنبال دارد. در نوسان¬ساز¬ها نيز با انتقال تشديدكننده به لايه¬هاي زيري نه تنها اندازه كلي مدار كاهش يافته بلكه تلفات تشعشي محدود مي¬شود. نوسان‎ساز‎‎¬ها در تمام سيستم‎هاي مخابراتي نقشي اساسي را ايفا مي‎كنند و نويز فازي ايجاد شده توسط آن¬ها يكي از اصلي¬ترين نويزهاي سيستم مخابراتي است. محدوديت اساسي در طراحي نوسان‎ساز¬ها‎ با نويز فاز كم در فركانس¬هاي مايكروويو، كم بودن ضريب كيفيت تشديدكننده‎ها‎ به دليل زياد بودن تلفات رسانا و دي-الكتريك است. با فعال كردن ‌‎تشديدكننده‎هاي غيرفعال انرژي تلف شده درون تشديدكننده جبران مي¬شود. در اين پايان¬نامه يك نوسان¬ساز بر پايه تشديدكننده SIW دايروي چندلايه فعال با دو ساختار جديد تزويج با تلفات كم و قابليت تنظيم پذيري ضريب تزويج ارائه شده است. براي جبران تلفات ‌‎تشديدكننده‎ از يك پسخورد تقويت¬كننده در مدار تشديدكننده استفاده شده است. در اين پسخورد به منظور كاهش عدد نويز اضافه شده به سيستم ضريب تزويج دو دهانه اتصال تقويت¬كننده تنظيم شده است. تشديدكننده حاصل ضريب كيفيتي برابر 1933 و عدد نويزي برابر 14/6 دارد. دو نوسان¬ساز بر پايه تشديدكننده فعال و غير فعال طراحي و ساخته شده است، هر دو مدار از يك نوع تقويت¬كننده با مدار تطبيق يكسان استفاده مي¬كنند. نويز فاز حاصل از اين دو نوسان¬ساز در فركانس معيار 1 مگاهرتز به ترتيب برابر 150- و 6/133- ديبي¬سي بر هرتز است.
شماره ركورد :
1411
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخابرات ميدان و موج
استاد راهنما :
دكتر مجيد طيراني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت