عنوان :
تاثير عوامل مختلف بافت روي خواص فيزيكي پارچه هاي برزنت
نويسنده اصلي :
امين نژاد، مينا
كليدواژه فارسي :
64 ص.، جدول، نمودار، 4 كتابنامه
شماره ركورد :
14110
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سرشارزاده، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت