عنوان :
روش جوابهاي اساسي براي مسايل همساز معين
نويسنده اصلي :
رفتاري تنگابي ، بهروز
كليدواژه فارسي :
87 ص .، نمودار، 03 كتابنامه
شماره ركورد :
141100
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دهقان ، مهدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اديبي ، حجت الله
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت