عنوان :
يك برآوردگر بسيار استوار براي مدلهاي رگرسيوني
نويسنده اصلي :
نصراله زاده ممقاني، طاهره
كليدواژه فارسي :
64 ص.، جدول، نمودار، واژه نامه، 1+25 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
14112
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضايي، صادق
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت