عنوان :
مقاوم سازي ساختمانهاي بتني با بادبنديهاي مركب
نويسنده اصلي :
لشگري، محمد
كليدواژه فارسي :
772 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 5+62 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
141120
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رهايي ، عليرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت