عنوان :
طراحي براساس عملكرد با استفاده از كنترل تغيير مكان
نويسنده اصلي :
نظريراد، آرش
كليدواژه فارسي :
752 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 7+01 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
141121
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
تهراني زاده ، محسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت