عنوان :
تاثير فاصله سنسور تا سطح فلتر بر روي بازسازي سيگنال شكاف در فلزات فرومغناطيس با روش SMFM
نويسنده اصلي :
خلج امينه ، رضا
كليدواژه فارسي :
58 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 82 كتابنامه
شماره ركورد :
141135
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صادقي ، سيدحسين (حسام الدين )
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت