عنوان :
كنترل عددي پديده شكست هيدروليكي در محل الحاق پرده آب بند و هسته سد خاكي سنگريزه اي (با استفاده از اطلاعات سد كرخه )
نويسنده اصلي :
منافي ، فرهاد
كليدواژه فارسي :
921 ص .، تصوير، نمودار، 5+98 كتابنامه
شماره ركورد :
141144
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اميرشاه كرمي ، سيدعبدالعظيم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت