عنوان :
حل مسائل فروشنده دوره گرد و مجموعه مستقل ماكزيمال توسط اتوماتاي يادگيري
نويسنده اصلي :
عليپور، ميرمحمد
كليدواژه فارسي :
331 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 14 كتابنامه
شماره ركورد :
141156
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مبيدي، محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت