عنوان :
مقايسه روشهاي مختلف پرتو AFM, X و TEM براي اندازه گيري ذرات نانو ساين آلومينا
نويسنده اصلي :
اسدپورچالو، نرگس
كليدواژه فارسي :
86 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 3+41 كتابنامه
شماره ركورد :
14116
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مرعشي، پيروز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت