عنوان :
طراحي و ساخت مدارات مورد نياز جهت تبديل صفحه كامپيوتر به صفحه نمايش رادار
نويسنده اصلي :
يگانه فلاح ، آزرم
كليدواژه فارسي :
85 ص .، تصوير رنگي ، جدول ، 75 ص . ضميمه
شماره ركورد :
141170
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قرباني ، اياز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت