عنوان :
طراحي بيل و مدار هيدروليكي لودر و ارائه يك نرم افزار TABLE ADOP جهت انواع لودر
نويسنده اصلي :
فروزنده ، بابك ,خسرويپور، رضا
كليدواژه فارسي :
341 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه ، 9 كتابنامه
شماره ركورد :
141181
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صادقي ، محمدعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت