عنوان :
بررسي هيدروديناميك تالاب انزلي با استفاده از مدلهاي عددي
نويسنده اصلي :
بوستاني، فرشاد
كليدواژه فارسي :
80 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 6+24 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
14119
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
طاهر شمسي، احمد , علوي مقدم، سيدمحمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت