عنوان :
بررسي دستگاه برش آب و اجزاء آن و ساخت محلگي ماشين
نويسنده اصلي :
مشيري افشار، اميرمسعود
كليدواژه فارسي :
261 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 3+4 كتابنامه
شماره ركورد :
141195
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رحيمي ، عبدالرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت