عنوان :
موانع و مشكلات صادرات صنايع نساجي ايران
نويسنده اصلي :
مايلي كهن ، نعيم
كليدواژه فارسي :
ب +731 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، كتابنامه در آخر هر فصل
شماره ركورد :
141216
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
موسوي شوشتري، احمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت