عنوان :
تحليل ديناميكي سدهاي بتني قوسي به روش مودال وابسته در محدوده زمان
نويسنده اصلي :
كيواني، اميرحسين
كليدواژه فارسي :
91 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 1 + 41 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
14122
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
لطفي، وحيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت