عنوان :
تحليل پايداري پي و بدنه سد شهيد يعقوبي با استفاده از داده هاي رفتارنگاري
نويسنده اصلي :
دلبري، محمد
كليدواژه فارسي :
301 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 7+03 كتابنامه
شماره ركورد :
141221
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
شكراللهي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نجم ، كاظم ,اميرشاه كرمي ، عبدالعظيم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت