عنوان :
طراحي و شبيه سازي سلول TEM
نويسنده اصلي :
شفيعي روزنه ، مهدي
كليدواژه فارسي :
611 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 74 كتابنامه
شماره ركورد :
141247
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
صادقي ، سيدحسين (حسام الدين )
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
معيني مازندران ، روزبه
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت