عنوان :
طراحي سيستم تهويه خط يك مترو شيراز حد فاصل ميدان الله و ميدان احسان
نويسنده اصلي :
عباسي ، فرزان
كليدواژه فارسي :
721 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه ، 7+7 كتابنامه
شماره ركورد :
141253
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
سالاريراد، حسين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مدني ، حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت