عنوان :
طراحي و آناليز يك سوييچ بسته اي موازي بدون نياز به سوييچهاي خروجي - بافردار و اتصالات دروني سريع
نويسنده اصلي :
خداپرست ، علي اصغر
كليدواژه فارسي :
331 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 33 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
141256
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خرسندي، سياوش
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت