عنوان :
جايابي مدارهاي VLSI با استفاده از الگوريتم ژنتيك يادگير
نويسنده اصلي :
موسوي، سيدجلال
كليدواژه فارسي :
V+301 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 07 كتابنامه
شماره ركورد :
141259
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صاحب الزماني ، مرتضي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت