عنوان :
موقعيت يابي منابع صوتي متحرك در دريا با استفاده از آرايه عمودي و تكنيك MFP
نويسنده اصلي :
زنجيره ، يوسف
كليدواژه فارسي :
99 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 84 كتابنامه
شماره ركورد :
141264
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
غفوريفرد، حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت