عنوان :
شبيه سازي و ارزيابي كارآيي شبكه هاي VPN
نويسنده اصلي :
اماني ، علي اصغر
كليدواژه فارسي :
001 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 22 كتابنامه
شماره ركورد :
141267
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
طاهري، حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت