عنوان :
شبيه سازي تجهيزات فرآيند توليد EPVC در محيط نرم افزار LABVIEW و كنترل آن بوسيله PLC
نويسنده اصلي :
جليلي زالپور، محسن
كليدواژه فارسي :
021 ص .، تصوير، 3+2 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
141270
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رضايي ، اميرحسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت