عنوان :
تاثير برخي متغيرهاي ماشين و مواد اوليه بر خواص نخ تكسچره اينترمينگل شده به روش تاب مجازي
نويسنده اصلي :
حصاديان ، ميرسعيد,محمودخاني ، حامد
كليدواژه فارسي :
08 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 5 كتابنامه
شماره ركورد :
141278
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محدث مجتهدي، محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت