عنوان :
بررسي عددي و نظري جريان در اكسترودرهاي دوپيچه همسوگرد و ارزيابي اختلاط در آن
نويسنده اصلي :
سلامي حسيني ، مهدي
كليدواژه فارسي :
38 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 04 كتابنامه
شماره ركورد :
141292
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
نازكدست ، حسين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شريف ، فرهاد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت