عنوان :
تاثير زمان عمليات بر رفتار نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد AISL1045
نويسنده اصلي :
فروغي نيا، نرگس
كليدواژه فارسي :
III+08 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 2+62 كتابنامه
شماره ركورد :
141294
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محبوبي ، فرزاد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت