عنوان :
طراحي و ساخت آسياب پرانرژي و بررسي تاثير زمان آلياژسازي بر اندازه ذرات پودر SIC - AL
نويسنده اصلي :
حلاجي زاده ، مهدي
كليدواژه فارسي :
701 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 3+4 كتابنامه
شماره ركورد :
141298
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پروين ، نادر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت