عنوان :
بررسي مقاومت به خوردگي لايه اكسيدي در حمامهاي دماي پايين بر روي فولاد CK45 نيتروژن دهي شده
نويسنده اصلي :
جعفري ندوشن ، فاطمه
كليدواژه فارسي :
56 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 4+01 كتابنامه
شماره ركورد :
141302
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
موسوي خويي ، سيدمحمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت