عنوان :
ارزيابي نتايج كلينيكي و راديوگرافيك درمان مجدد غير جراحي ريشه دندان ها در بيماران درمان شده در كلينيك ويژه پرديس بين الملل انزلي طي سال هاي 96-94
نويسنده اصلي :
محمديان روشن، سعيد
محل تحصيل :
بندر انزلي
رشته تحصيلي :
دندانپزشكي
چكيده :
سابقه و هدف: تحقيق اخير به بررسي نتايج كلينيكي و راديوگرافيك درمان مجدد غير جراحي ريشه دندان ها در بيماران درمان شده توسط يك متخصص درمان ريشه پرداخته است و هدف ارزيابي شرايط دندان هاي درمان شده از لحاظ كلينيكي و راديوگرافيك و اثرات آن بر روي شرايط و كيفيت زندگي بيماران مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 76 دندان انجام شد كه تحت درمان مجدد غير جراحي ريشه توسط يك متخصص درمان ريشه قرار گرفته بودند و حداقل 6 و حداكثر 24 ماه از درمان آنها گذشته بود. كليه ي علائم راديوگرافيك به همراه علائم كلينيكي ثبت و نتايج درمان به 3 دسته بهبود يافته ((Healed، در حال بهبود ((Healing و بهبود نيافته (Non healing) طبقه بندي شدند. موفقيت درمان شامل بهبود يافته و در حال بهبود و شكست درمان شامل بهبود نيافته مي باشد. ارزيابي همچنين بر اساس معيار هاي بيمار محور شامل سلامت دهان مرتبط با توانايي هاي جويدن هم بررسي شدند. يافته ها: بر اساس ارزيابي هاي انجام شده از نتايج درمان هاي ريشه مجدد (6%/6) از دندان ها در پايان با پريودنتيت اپيكال آسيمپتوماتيك (بدون علائم كلينيكي) به عنوان بهبود نيافته (Non healing) مشخص شده اند. (75%) دندان ها با رفع كامل پريودنتيت اپيكال آسيمپتوماتيك (بدون علائم كلينيكي) بهبود يافته (Healed) و (4%/18) با شواهد راديوگرافيك و بدون علائم كلينيكي در حال بهبودي (Healing) هستند. تفاوت معناداري در وجود علائم كلينيكي و راديوگرافيك قبل و بعد از درمان مجدد ريشه ديده شده است به طوري كه پس از درمان مجدد ريشه وجود علائم كلينيكي 98% و وجود علائم راديوگرافيك 91% كاهش يافته است. در خصوص علت انجام درمان مجدد ريشه با توجه به اينكه 57% از دندان ها قبل از درمان مجدد علائم كلينيكي و 72% علائم راديوگرافيك داشتند و 25% از دندان ها فاقد علائم بودند؛ لذا مي توان نتيجه گرفت كه اصلي ترين علت انجام درمان ريشه مجدد غير جراحي دندان ها در بيماران ارزيابي شده، ابتدا وجود علائم راديوگرافيك و پس از آن وجود علائم كلينيكي و سپس دلايل ديگر از جمله درمان هاي پروتزي آينده و يا عدم وجود سيل كرونال مناسب در دندان ها بوده است. در رابطه با نمره توانايي جويدن (2%/88) بيماران پس از درمان ريشه مجدد توانايي كامل در جويدن داشته اند كه نقش و اثرات مفيد درمان مجدد غير جراحي ريشه دندان بر روي شرايط وكيفيت زندگي فرد را مشخص مي كند. نتيجه گيري: ارزيابي نتايج كلينيكي و راديوگرافيك بعد از درمان مجدد غير جراحي ريشه دندان ها مشخص كرد، وجود علائم كلينيكي 97% و وجود علائم راديوگرافيك 91% كاهش پيدا كرده است. در نهايت اين مطالعه نشان داد درمان ريشه مجدد غير جراحي با روش هاي حاضر به طور قابل توجهي توانايي جويدن بيمار را بعد از دوره 6 تا 24 ماه با نرخ بالاي موفقيت 93% بهبود بخشيده است. كلمات كليدي: درمان مجدد ريشه ، درمان غير جراحي، ارزيابي، شكست هاي درمان ريشه، كيفيت زندگي، توانايي جويدن
شماره ركورد :
141314
دانشكده :
پرديس بين الملل
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
مسعودي راد، حسين Masoodi Rad, Hosein , پورحبيبي، زهرا Porhabibi, Zahra
استاد راهنما :
سيمدار، نرگس
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت